Terms and conditions

Vilkår og betingelser for kjøp       

Atletix Treningssenter AS, heretter ATLETIX, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist 14 dager

Ønsker du å benytte angrefristen ved kjøp fra nettsiden vår må du gi oss tilbakemelding i bekreftelsesmailen du får fra oss, innen 14 dager etter kjøpet.
Vi betaler deg tilbake det innbetalte beløpet innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. 
Angrefristen gjelder ikke hvis: 
*Medlemskapet kjøpes/inngås ved oppmøte på et av Atletix Treningssentere
*Du har låst deg inn med nøkkelkortet en eller flere ganger
*Du har mottatt treningsprogram tilpasset deg og din form/helse (på epost/i app eller på papir)
*Du har fått personlig treningsveiledning på senteret (unntatt ved prøvetime som var avtalt før kjøpet)

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura på medlemskap kjøpt via nettsiden vår. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra foresatte for å bestille/kjøpe fra oss, da via en mail til alp@atletix.no der telefonnummer oppgis så Aslaug kan ringe å snakke med foresatte.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller ATLETIX. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på ATLETIX sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av medlemskapet

ATLETIX sine produkter/medlemskap er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke medlemskapet ditt på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av ATLETIX. Det er ikke tillatt å slippe inn andre med det personlige nøkkelkortet som følger med medlemskapet ditt. ATLETIX tilbyr individuelle medlemskap.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. ATLETIX garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister.

Ansvarsbegrensing

Vi gjør alt vi kan for å sikre at vårt treningstilbud har høy kvalitet. Ved å kjøpe medlemskapet aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din trening og helse ved å delta på våre gruppetimer, treningsveiledning/oppfølging og egentrening. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og din helse og resultater av treninga er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, og helse.

Avlysing og utsettelse

ATLETIX forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette medlemskapet som følge av årsaker som er utenfor ATLETIX sin kontroll. Hvis ATLETIX finner det nødvendig å avlyse medlemskapet vil innbetalt beløp bli refundert fra dato for avlysing. Ved utsettelse fra ATLETIX sitt initiativ vil medlemmet bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader eller fysiske eller psykiske komplikasjoner som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at ATLETIX kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er ATLETIX forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ATLETIX fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der ATLETIX refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Aslaug Lia Pettersen, Daglig Leder, Trenings -og kostholdsveileder  
E-post: alp@atletix.no

Jørn Ingebrigt Pettersen, Administrerende Direktør og Økonomi-ansvarlig, Treningsveileder
E-post: jp@atletix.no

AS postadresse (ikke treningssentrenes adresse): Atletix Treningssenter AS, Takseråsbakken 85, 4985 VEGÅRSHEI
Org.nr: 999 203 930

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.